Kongres Pożarnictwa WROCŁAW FIRE|EXPO

Jedna z pięciu największych konferencji roku 2016. Rada Programowa złożona z najlepszych 11 ekspertów! Blisko 300 Uczestników! Kongres Pożarnictwa WROCŁAW FIRE|EXPO 2016 już 18 lutego 2016 na Stadionie Wrocław

Niektóre tematy konferencji:

 • Reakcja na ogień i odporność ogniową lekkiej obudowy z płyt warstwowych - wybrane zagadnienia
 • Ścianki przeciwpożarowe bezszprosowe
 • Zastosowanie systemów gaszenia mgłą wodną w obiektach kultury i obiektach sportowych
 • Detekcja i pomiar gazów w obiektach budowlanych i przemysłowych
 • Najnowsze systemy okienno-drzwiowe okien o wąskich profilach
 • Zasady stosowania stacjonarnych detektorów gazów
 • Detekcja i pomiar gazów w obiektach budowlanych i przemysłowych
 • Systemy tras kablowych
 • Czujniki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach/ Przykłady zastosowań/ Akty prawne nakazujące stosowanie detekcji gazów
 • Wentylacja pożarowa( aktualny stan i wiodące trendy w wentylacji pożarowej w Europie)
 • Jak szybko i bez problemów zaprojektować instalację sygnalizacji pożarowej?
 • Fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne i ppoż (wg normy ISO 7010). Znaki i tablice BHP informacyjne i ostrzegawcze. Znaki i tablice budowlane

 


 

Rada Programowa Kongresu:

 • dr inż. Dorota BRZEZIŃSKA , POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska - Specjalista w zakresie projektowania wentylacji pożarowej i symulacji komputerowych, Doktor Nauk Technicznych na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Wiceprezes Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SFPE. Prowadzi badania związane z funkcjonowaniem różnych systemów wentylacyjnych w aspekcie skuteczności oddymiania i odprowadzania LPG. Rada Programowa wzbogacona o projektantów Stadionu Miejskiego we Wrocławiu
 • dr inż. arch. Marek SKORUPSKI, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Katedra Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania -  Wykładowca Politechniki Wrocławskiej, projektant wielu obiektów użyteczności publicznej
 • CNBOP-PIB (Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego  Państwowy Instytut Badawczy) w osobie: 
  bryg. dr inż. Dariusz WRÓBLEWSKI - DYREKTOR CNBOP-PIB
  mgr Sylwia KRAWCZYŃSKA - Z-CA Dyrektora ds. BADAŃ I ROZWOJU 
  st. kpt. mgr inż. Grzegorz Mroczko - Zakład Aprobat Technicznych 
 • mgr. inż. Zbigniew NASTAROWICZ, KOMENDA WOJEWÓDZKA Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi
 • mgr inż. Jerzy CISZEWSKI, Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, V-ce Prezes Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX, przez lata związani z najlepszymi, publicznymi instytucjami M.IN.  CNBOP, ITB -Laboratorium Sygnalizacji, Automatyki Pożarowej i Instalacji Elektrycznych. Specjalizujący się m.in. w ocenie prawidłowości rozwiązań w projektach SAP, DSO, zagadnień związanych ze sterowaniem automatyki ppoz, badaniami urządzeń automatyki poż
 • mgr inż. Tadeusz CISEK, Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP - SFPE. Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, V-ce Stowarzyszenia Inżynierów Bezpieczeństwa Pożarowego SIBP, Prezes Zespołu rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych PROTECT, Ekspert w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i w zakresie projektowania i opiniowania budynków wysokościowych. Współtwórca Poradnika Projektowania Aranżacji Przestrzeni w Budynkach Biurowych
 • mgr. inż. Aleksander DEMCZUK, Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu - mł. bryg. w stanie spoczynku, biegły sądowy w zakresie pożarnictwa, były Główny Specjalista, Komendant Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu. Konsultant  - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pożarowego „inżynier ryzyka” firm ubezpieczeniowych, szkoleniowiec Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu w zakresie Pożarnictwa, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • mgr inż. Józef SEWERYN, OSBTP SUPO-CERBER, SITP o/ Małopolski - Ekspert w zakresie stałych urządzeń gaśniczych
 • mgr inż. Jacek KOSIOREK, KOMAX ( V-ce prezes PIRC - Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej) - Współautor Rozporządzenia budynkowego dotyczącego instalacji teletechnicznych w budynkach  wielorodzinnych oraz   rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz. 1289), nad którym PIRC pracowała przez 2 lata, i które weszło w życie 23.02.2013.

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl