W najbliższym czasie: KONGRES POŻARNICTWA, HALE PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNY, OBIEKTY ZABYTKOWE - BYDGOSZCZ 2024
3
3
3
3
dni
0
0
0
0
godzin
4
4
2
2
minut
1
1
4
4
sekundy

Regulamin

REGULAMIN UDZIAŁU W KONFERENCJACH DND PROJECT

Warunki uczestnictwa:

1.         Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń online, telefonicznych oraz e-mailem a także warunki uczestnictwa w konferencjach których Organizatorem lub współorganizatorem jest DND Project z siedzibą w Warszawie przy ul. Hodowlanej 12, który jednocześnie jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Uczestników konferencji pozyskanych w wyniku Rejestracji na konferencję. DND Project jednocześnie informuje że wdrożył regulacje RODO zabezpieczajace pozyskiwanie i przechowywanie Państwa danych zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE na mocy którego informujemy, że:

§1

DANE OSOBOWE

 • Administratorem danych osobowych jest DND Project, ul. Hodowlana 12, 03-534 Warszawa, NIP 822-183-73-21 REGON 141758029, która przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 • DND Project gromadzi dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi standardami. Dane osobowe są podawane w sposób dobrowolny przez użytkowników.
 • DND Project przetwarza  dane  osobowe  w  celach  technicznych, w celu realizacji i obsługi konferencji,  a także w celu świadczenia na rzecz użytkownika usług objętych przedmiotem działalności administratora danych osobowych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
 • DND Project  zapewnia  wszystkim  osobom,  których  dane  przetwarza  w  jakimkolwiek zakresie,  realizację  uprawnień  wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997 roku  o ochronie  danych  osobowych,  oraz w oparciu o nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w  szczególności  prawo do wglądu  do  własnych  danych, prawo  żądania  zmiany  i  usunięcia  danych  oraz  prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach  określonych  w  przepisach  powołanej  powyżej  ustawy. 

§2

Gromadzone dane

 • Dane zbierane podczas rejestracji: adres e-mail, imię, nazwisko, dane firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil działalności firmy, rodzaj realizowanych inwestycji (opcjonalnie na zasadzie dobrowolności)
 • Dane zbierane automatycznie: adres ip, domena, dane identyfikacyjne przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz inne dane automatycznie przekazywane przez przeglądarki,
 • Dane zbierane podczas kontaktu telefonicznego: adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy.
 • Dane zbierane w procesie obsługi Newsletterów (adres e-mail) - szczegółowe zapisy Obowiązek informacyjny RODO Użytkownik Newslettera

§3

Cele gromadzenia danych

 • Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją usług konferencyjnych i marketingowych (komunikaty, newslettery) związanych z realizacją konferencji
 • Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia,
 • Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
 • Informujemy, że przysługuje Państwu żądanie dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania jak również przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

§4

Przetwarzanie danych w celach realizacji konferencji

 • DND Project przetwarza Państwa dane osobowe w dwóch etapach. Pierwszy etap wysyłka zaproszeń, informacji o konferencji i newsletterów (przetwarzanie wyłącznie adresu e-mail), drugi etap po dobrowolnym zgłoszeniu udziału w konferencji (przetwarzanie adresu e-mail, imię i nazwisko, dane i adres firmy, telefon kontaktowy, stanowisko służbowe, profil i zakres działalności firmy) w celach jej realizacji. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do uczestnictwa w konferencji.  Do momentu braku zgłoszenia się  na konferencję Administrator przetwarza jedynie Państwa adres e-mail. 
 • DND Project  zapewnia, iż nie przekazuje  danych podmiotom do tego nie uprawnionym. DND Project przekazuje dane użytkownika podmiotom, którym posługuje się przy świadczeniu usługi (w rozumieniu Regulaminu konferencji) i wyłącznie w celu jej wykonania. Przystępując do udziału w konferencji użytkownik wyraża zgodę na przekazanie danych w niezbędnym zakresie Administratorowi
 • DND Project zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym użytkownikom informacji dotyczących organizowanych wydarzeń i konferencji. Każdy użytkownik ma prawo do nie wyrażenia zgody na otrzymywanie w/w informacji od DND Project poprzez wypis z newslettera. UUżytkownik otrzymywać będzie na podany w systemie adres e-mail wiadomości niezbędne do udziału w konferencji DND Project oraz związane z newsletterami o wydarzeniach, danymi lokalizacji konferencji na którą zapisał się użytkownik a także informacji od Zaufanych Partnerów Konferencji objetych programem konferencji celem przesłania materiałów uzupełniajacych wykłady po konferencji.
 • Każdy Użytkownik newslettera otrzymanego w formie zaproszenia na konferencję może w każdej chwili w myśl ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) dokonać wypisu lub usunąć swój adres e-mail z listy newslettera DND Project trwale poprzez system rezygnacji "wypisz sie"

Użytkownik został poinformowany o przysługujących mu prawach w zakresie ochrony danych osobowych w związku z obowiązywaniem regulacji RODO w zakresie przetwarzania i ochrony jego danych osobowych, regulacjami w zakresie przetwarzania i ochrony jego danych osobowych RODO Użytkowników Newsletterów DND Project. Użytkownik jednocześnie informuje że zapoznał się i akceptuje Politykę Prywatności i niniejszy Regulamin udziału w konferencjach DND Project.

2.         Udział w Konferencjach jest dobrowolny. Konferencje organizowane są dla: projektantów i projektantów branżowych, architektów i architektów wnętrz, kadry technicznej i zarządzającej firm sektora budowlanego mających bezpośredni związek z projektowaniem i dalszymi procesami inwestycyjnymi w budownictwie, w tym zarządzaniem, kierowników budów, kierowników robót, inżynierów, inspektorów nadzoru budowlanego, administratorów i zarządców obiektów budowlanych, rzeczoznawców budowlanych i ds. zabezpieczeń p.poż, instalatorów i elektroinstaltorów, inspektorów BHP i ppoż, akustyków, automatyków, integratorów i SUR, dyrektorów i kadry zarządzającej i technicznej placówek medycznych i szpitali, generalnych wykonawców inwestycji i deweloperów, inwestorów instytucjonalnych, inwestorów zastępczych, administracji samorządowej i rządowej, grup zawodowych i przedstawicieli szeroko rozumianego przemysłu oraz pozostałych uczestników procesu budowlanego. Dla w/w grup zawodowych udział w konferencjach jest bezpłatny. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności zgłoszenia z profilem uczestnika. Osoby spoza grupy zawodowej pragnące wziąć udział w konferencji proszone są o kontakt tel. 22 678 58 25 lub e-mail biuro@dndproject.com.pl celem uzyskania zgody na udział

3.         Uczestnikiem wydarzenia nie może być osoba będąca reprezentantem firmy o profilu Producent. Udział dla w/w przedstawicieli w konferencjach DND Project jest odpłatny 250 PLN/os +VAT. Udział wiążący się z prezentacją oferty, pokazami, wykładami regulują odrebne warunki oferty dostepne u Organizatora pod tel. 500 66 22 37 lub adresem e-mail: marketing@dndproject.com.pl

4.         Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie do DND wypełnionego formularza zgłoszenia dołączonego do zaproszenia, rejestracja poprzez system online powiazana z  podanie zgodnych z rzeczywistymi danych firmy i danych osobowych., dopuszczalne jest zgłoszenie telefoniczne lub sms pod warunkiem podania wymaganych danych (patrz zaproszenie).

5.         Zgłoszenia telefoniczne możliwe są jedynie w przypadku zgłoszeń dla 1 osoby. Rejestracja: tel. 22 678 58 25, 507 501 137, 732 699 905. Uczestnik dokonujący rejestracji telefonicznie lub e-mailowo zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konferencji i jednocześnie akceptuje warunki zgłoszenia i udziału w konferencji na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

6.         Zgłoszenia mailowe: formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: rejestracja@strefauczestnika.pl  

7.         Po akceptacji zgłoszenia, uczestnicy otrzymają mailem lub telefonicznie potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

8.         Procedura rejestracji. Po wysłaniu zgłoszenia otrzymacie Państwo informację o przesłaniu zgłoszenia (przy zgłoszeniach on-line) a następnie w przypadku akceptacji zgłoszenia potwierdzenie udziału z wytycznymi natury organizacyjnej. Bardzo ważne jeżeli bezpośrednio po dokonaniu zgłoszenia na stronie nie otrzymają Państwo na niebiesko komunikatu nad formularzem o następującej treści: "Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Dziękujemy za wysłanie wiadomości i informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami" wówczas oznacza że w formularzu został popełniony jakiś błąd - nie zaznaczona pozycja itp. (wszelkie błędy ukazują się nad formularzem) i mimo wciśnięcia przycisku "wyślij" zgłoszenie nie zostanie wysłane. W takim wypadku prosimy o ponowne poprawne wypełnienie formularza lub o kontakt telefoniczny 22 678 58 25 w celu rejestracji. Potwierdzeniem prawidłowo nadanego zgłoszenia jest również mail zwrotny jaki Państwo otrzymują na podany przez siebie przy rejestracji adres e-mail o treści: "Dziękujemy za wypełnienie formularza zgłoszeniowego na konferencje firmy DND Project".

9.         Wypełniając i przesyłając kartę uczestnictwa Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w formie zdjęć i filmów z konferencji bez ograniczeń w czasie. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w przeciągu 30 min. do 1h jeśli zostało nadesłane w godz. 07.00-17.00, po godz. 17.00 dnia następnego. Jeżeli nie otrzymali Państwo potwierdzenia lub odmowy przyjęcia zgłoszenia (np. z braku miejsc, przyczyn formalnych lub regulaminowych) wówczas pilnie prosimy o kontakt telefoniczny 22 678 58 25 - bowiem oznacza to że Państwa zgłoszenie do nas nie dotarło.

10.     W przypadku braku powyższych - prosimy o kontakt z nami i rejestrację telefoniczną 22 678 58 25 lub mailową pod adresem: biuro@dndproject.com.pl lub biuro@konferencjebranzowe.pl

11.     Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału

12.     Odmowa przyjęcia zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęciazgłoszenia. Odmowamoże nastąpić z przyczyn formalnych (brak kompletnych wymaganych danych rejestracyjnych lub dane nieprawdziwe), regulaminowych (zgłoszenie udziału osób z poza grupy docelowej lub pochodzące od organizatorów lub współorganizatorów wydarzeń o podobnej tematyce, noszące znamiona nieuczciwej działalności konkurencyjnej), w przypadku braku dostępnych miejsc na dane wydarzenie. W/w przypadkach zgłoszenie może zostać odrzucone lub cofnięte na każdym etapie realizacji konferencji. W przypadku braków formalnych uczestnik każdorazowo jest proszony o uzupełnienie danych celem umożliwienia  prawidłowego przebiegu rejestracji.

13.     Przesłanie zgłoszenia i potwierdzenie przez Państwa uczestnictwa ze strony Organizatora oznacza wpisanie wskazanych osób na listę uczestników konferencji i stanowi zobowiązanie do obecności (uczestnictwa) w szkoleniu/konferencji

14.     Przesłanie formularza rejestracyjnego przez osobę trzecią dokonującą zgłoszenia jest jednoznaczne z oświadczeniem, że dane uczestników zostały podane w oparciu o ich zgodę.

15.     Rezygnacja z udziału. Uczestnik zapisany na konferencję ma prawo do rezygnacji z udziału w konferencji w terminie 4 dni przed konferencją. W przypadku braku możliwości osobistego udziału mimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia jej udziału, przy jednoczesnym braku zgłoszenia rezygnacji w określonym regulaminem terminie – uczestnik lub firma go delegująca zobowiązana jest do wydelegowania innej osoby w zastępstwie nieobecnego uczestnika.Ze względu na ponoszone koszty organizacji konferencji każdą rezygnację prosimy zgłaszać telefonicznie lub pisemnie (e-mail) nie później niż 4 dni przed konferencją.Nieobecność bez wcześniejszej pisemnej lub telefonicznej rezygnacji w/w terminie i braku wydelegowania zastępstwa (dwie nieuzasadnione nieobecności mimo deklaracji udziału i bez zgłoszenia rezygnacji) może w przyszłości wiązać się z odmową przyjęcia zgłoszenia na inne szkolenia realizowane przez Organizatora a uczestnik (zgłaszająca firma) zostanie obciążona kwotą 200 PLN/os. netto kosztów organizacyjnych za każdego zgłoszonego i nieobecnego uczestnika

16.     Brak uczestnictwa w konferencji nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w konferencji.

17.     Zgłaszający ma prawo dokonać zmian osobowych uczestników których wcześniej zgłaszał na konferencję do dnia konferencji. Zgłoszeń zmian należy dokonywać e-mail lub telefonicznie.

18.     Podczas konferencji na Sali wykładowej i części testowej konferencji mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane na listę uczestników.

19.     Uczestnikom konferencji zapewniamy BEZPŁATNIE możliwość uczestniczenia w sesjach wykładowych, warsztatach, konsultacje z ekspertami, komplet materiałów konferencyjnych, poczęstunek podczas przerw kawowych, certyfikat, udział w konkursach i losowaniach nagród, udział w pokazach, bezpłatny/płatny parking (zmienna wg dostępności obiektu – każdorazowo informacja o parkingach zamieszczana jest w zaproszeniach)

20.     Materiały konferencyjne które otrzymuje uczestnik w formie drukowanej przygotowane są przez ekspertów i partnerów konferencji jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem wygłaszanych prelekcji z przeznaczeniem wyłącznie do osobistego użytku. Kopiowanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.

21.     Prezentacje w wersji elektronicznej  otrzymuje uczestnik pod warunkiem uczestnictwa w pełnym godzinowym programie konferencji. Prezentacje przygotowane są przez ekspertów i partnerów konferencji jako autorskie opracowania techniczne dotyczą bieżącej tematyki konferencji i stanowią źródło wiedzy będącej uzupełnieniem wygłaszanych prelekcji z przeznaczeniem wyłącznie do osobistego użytku. Kopiowanie i rozpowszechnianie otrzymanych materiałów bez pisemnej zgody i wiedzy autorów jest zabronione.

22.     Każdy zgłoszony i obecny na szkoleniu/konferencji Uczestnik otrzyma Certyfikat Uczestnictwa pod warunkiem uczestnictwa w pełnym godzinowym programie konferencji

23.     Wysyłka materiałów po konferencji. Materiały z konferencji dostępne są wyłącznie dla aktywnych uczestników danej konferencji, nie są wysyłane uczestnikom nieobecnym na wydarzeniu mimo wcześniejszej rejestracji

24.     Udział mediów. W wydarzeniu bezpłatnie mogą wziąć udział przedstawiciele mediów pod warunkiem statusu Patron Medialny lub Honorowy danej konferencji. Udział przedstawicieli prasy codziennej, internetowej oraz telewizyjnej – nie wymaga statusu i jest bezpłatny. Udział mediów naruszający zasady etyki zawodowej, o podłożu znamion działań konkurencyjnych lub naruszający zasady regulaminu wiąże się z odmową przyjęcia akredytacji lub jej czasowym wstrzymaniem

25.     Rejestracja na konferencję wiąże się z wyrażeniem zgody na:

· Przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Partnera Organizacyjnego firmę DND PROJECT z siedzibą w Warszawie, która będzie ich administratorem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 833) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę DND PROJECT. Przy czym ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności poprzez wyrażenie chęci udziału w konferencji.

· Przetwarzanie swoich danych osobowych przez DND Project w zakresie prowadzonej przez niego działalności gospodarczej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 833). Przy czym Uczestnik mam pełne prawo do wglądu i zmiany moich danych, jak też do ich usunięcia z bazy.

· Otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DND Project oraz partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 "O świadczeniu usług drogą elektroniczną"). Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez DND Project. W każdym momencie przysługuje mi prawo do odwołania powyższej zgody.

· Przesyłanie przez firmę DND PROJECT oraz Partnerów konferencji informacji organizacyjnych związanych z przedmiotem konferencji, materiałów konferencyjnych, programów oraz pozostałych informacji w tym również o charakterze handlowych.

· Przesyłanie newslettera i/lub zaproszeń na następne konferencje: Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera firmy DND PROJECT oraz współorganizatorów wydarzenia. W dowolnym momencie mogę wypisać się z listy mailingowej klikając link zamieszony na końcu każdego newslettera.

·W każdej chwili możecie Państwo cofnąć poszczególne zgody pod adresem mail: uczestnik@dlaspecjalistow.org wpisując w treści „cofnięcie zgody:….. nazwa zgody”.

26.     Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w programie konferencji lub jej odwołania z przyczyn niezależnych lub losowych

27.     W przypadku odwołania konferencji, Organizator poinformuje uczestnika telefonicznie lub mailowo o tym fakcie.

28.     Organizator zastrzega sobie możliwość udostępnienia Partnerom konferencji następujących danych podanych w formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, nazwa i adres firmy, telefon kontaktowy firmowy

29.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.

30.     Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu w którym odbywa się konferencja

31.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

32.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie wysłana pocztą elektroniczną do wszystkich Uczestników

33.     Udział producentów lub dostawców rozwiązań nawiązujących do profilu konferencji w formie stoiska lub prezentacji – wyłącznie odpłatny (dopuszczamy inne formy współpracy). Szczegóły u Organizatora. Prosimy o kontakt pod nr 22 678 58 25, 500 449 319, biuro@dndproject.com.pl

34.     Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 22 678 58 25, biuro@dndproject.com.pl

 

©Copyright by DND Project

 

 

 

PARTNERZY

tel: +48 22 678-58-25

e-mail: biuro@dndproject.com.pl